Организација

Директор: Мирољуб Ерић

ЈКП „Енергетика“ Трстеник има 45 запослених који су распоређени у три организационе целине:

Инжињеринг и набавка

Производња и дистрибуција топлотне енергије

Економско комецијални и правни послови

Број и кадровска структура ЈКП “Енергетика“ дата је у следећој табели

Послови Степен Запослени
31.12.2012.
Запослени
31.12.2014.
Запослени
31.12.2018.
Запослени
31.12.2020.
Запослени
31.12.2021.
Послови за које се не захтева стручност и послови за које се захтева оспособљавање у трајању до једне године дана I 5 4 / / /
Послови за које се не захтева стручност и послови за које се захтева оспособљавање до две године дана II 2 1 / / /
Послови за које се захтева стручност која се стиче средњим образовањем до три године (квалификовани рад) III 32 31 11 9 10
Послови за које се захтева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању четри или више година IV 29 28 16 16 17
Послови за које се захтева стручност која се стиче специјализацијом након средњег образовања у трајању од годину дана (висококвалификовани рад) V 10 9 3 3 3
Послови за које се захтева стручност која се стиче вишим образовањем VI 11 8 5 5 5
Послови за које се захтева стручност која се стиче факултетским односно високим образовањем VII 13 10 10 9 10
УКУПНО 102 91 45 42 45